Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
a. "LL”: Laura Lilly B.V., de werkmaatschappij, die een Overeenkomst sluit met Koper, of die voornemens is zulks te doen;
b. “Koper": elke natuurlijk persoon of rechtspersoon, die met LL een Overeenkomst heeft gesloten of die met LL een Overeenkomst wenst te sluiten;
c. "Overeenkomst": een overeenkomst voor de verkoop en levering van Producten en het verrichten van diensten door LL aan de Koper.
d. "Producten": alle producten die LL aanbiedt, verkoopt of levert aan de Koper of heeft aangeboden, verkocht of geleverd.
e. "Verkoopvoorwaarden": deze algemene verkoopvoorwaarden
f. “Consumentenkoop”: Een Overeenkomst in de zin van deze Verkoopvoorwaarden die wordt gesloten tussen LL en een natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.
2. Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van LL zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Verkoopvoorwaarden van toepassing.
3. Door acceptatie van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling aanvaardt Koper de toepasselijkheid van deze Verkoopvoorwaarden.
2. UITSLUITING PRECENTWERKING
1. Wanneer door LL gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van deze Verkoopvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en
strikte naleving van deze Verkoopvoorwaarden te eisen. De Koper kan nooit enig recht doen
gelden op grond van het feit dat LL deze voorwaarden niet, op een andere manier of
soepel toepast. Afwijking van deze Voorwaarden kan enkel schriftelijk overeen worden
gekomen.
3. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Geen enkele aanbieding is bindend met betrekking tot inhoud, uitvoering, levertijden,
beschikbaarheid en dergelijke, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anderszins vermeld door LL.
2. LL is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt LL dit mee
binnen dertig (30) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
4. PRIJZEN / VERZENDKOSTEN
1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en
exclusief handelings- en verzendkosten, belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld
of schriftelijk overeengekomen.
5. BETALING
1. Betaling dient als vooruitbetaling te geschieden voorafgaande aan aflevering van de Producten.
Indien uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen kan betaling ook achteraf, binnen 30 dagen na
factuurdatum, plaatsvinden.
2. Koper kan zich niet op enige inhouding, korting, of opschorting beroepen.
3. Koper is niet gerechtigd tot verrekening.
4. Indien betaling niet geschied binnen de overeengekomen betalingstermijn is Koper
vertragingsrente van 1,5 % per maand verschuldigd over het openstaande bedrag verschuldigd
vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden.
5. Indien betaling plaatsvindt na telefonische of schriftelijke aanmaning, waaronder maar niet
beperkt tot aanmaning per e-mail, door LL is Koper een bedrag van vijfentwintig euro
(€25,00) aan administratiekosten verschuldigd.
6. Indien de Koper niet binnen de bij aanmaning gestelde termijn de betaling heeft verricht en
LL deze heeft ontvangen, dient Koper naast de in artikel 5.5 genoemde
administratiekosten alle kosten, waaronder de gerechtelijke als buitengerechtelijke, te voldoen
die gepaard gaan met het incasseren van de vordering. De buitengerechtelijke kosten worden
gesteld op tenminste 15% van de totaalvordering van LL, onverminderd de bevoegdheid
van LL om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten te
vorderen.
7. Door de Koper gedane betalingen strekken eerst tot voldoening van alle verschuldigde
interesten en/of kosten en daarna tot voldoening van openstaande rekeningen, te beginnen
met de langst openstaande schulden.
6. LEVERING
1. LL zal de door haar schriftelijk geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch
tenminste binnen dertig (30) dagen uitvoeren. Indien de levering hetzij (tijdelijk) niet in
voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan
wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd zal dit worden vermeld op de websites van
LL.
2. Levering van de Bestelling geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de Bestelling gereed is
voor verzending aan Koper. Levering vindt slechts plaats na vooruitbetaling van het
verschuldigde bedrag, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat achteraf zal worden
betaald.
3. De door LL opgegeven afleveringstijden zijn indicatief en niet fataal. Overschrijding van
enige leveringstermijn geeft de Koper geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.
7. OVERMACHT
1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft LL ingeval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van haar verplichtingen onder de
Overeenkomst op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden, zulks door Koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat LL gehouden is
tot vergoeding van enige schade.
2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan LL kan worden
toegerekend, omdat zij niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
8. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De geleverde Producten blijven eigendom van LL totdat alle vorderingen van LL
op Koper, inclusief de verschuldigde interesten en buitengerechtelijke incassokosten volledig
zijn betaald en ontvangen. Het risico gaat over op het moment van levering van de bestelling
conform het bepaalde in artikel 6.2.
2. Indien sprake is van Consumentenkoop gaat in afwijking van het bepaalde in artikel 8.1 het
risico gaat over op het moment van aflevering van de Producten.
9. RECLAME EN AANSPRAKELIJKHEID
1. Koper heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de afgeleverde Producten aan
de Overeenkomst beantwoorden.
2. Indien de Koper ontdekt dat de Bestelling niet voldoet aan de overeenkomst dient hij LL hiervan binnen acht (8) dagen op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan de Koper zich er
niet meer op kan beroepen dat de afgeleverde Producten niet aan de Overeenkomst
beantwoorden.
3. Indien is aangetoond door de Koper dat de bestelling niet aan de Overeenkomst beantwoord,
heeft de Koper recht op herstel of vervanging van de afgeleverde Producten, zulks naar keuze
van LL.
4. In geval van Consumentenkoop gedaan via de websites van LL is Koper gerechtigd
gedurende zeven (7) werkdagen na aflevering van de Producten de Overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden. Hiertoe dient de Koper de bestelling aan LL terug te
zenden. Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de bestelling zich bevindt in
de staat waarin deze door de Koper is ontvangen en zich in de originele verpakking bevindt. De
kosten voor het terugzenden van de Producten komen voor rekening van de Koper. LL zal slechts verplicht zijn de betaling te retourneren minus de handelings en verzendkosten en
alle overige aantoonbare kosten gemaakt.
5. LL is nimmer aansprakelijk voor enig(e) gederfde winst, gemist gebruik, verlies van
contracten en/of voor enige andere gevolgschade en/of economisch en/of indirect verlies of
schade en/of voor meervoudige schade.
10. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOMSRECHTEN
1. Intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door LL geleverde producten worden
door Koper volledig en onvoorwaardelijk gerespecteerd.
2. LL garandeert niet dat de aan Koper geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze
Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
2. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken (CISG-Wenen, 11 april 1980) is niet van toepassing op alle rechten,
verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten waarop deze
Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Verkoopvoorwaarden.
3. Alle geschillen die ontstaan in verband met de bestelling en/of Overeenkomst, of nadere
overeenkomsten die het gevolg daarvan zijn, waaronder begrepen geschillen met betrekking tot
het bestaan, de geldigheid en/of de beëindiging ervan, zullen met uitsluiting van andere
gerechten aanhangig worden gemaakt bij de Rechtbank Arnhem, Nederland.
12. DIVERSEN
1. Indien enige bepaling of enig onderdeel van de deze Verkoopvoorwaarden of een
overeenkomst nietig of niet uitvoerbaar mocht blijken te zijn, om welke reden dan ook, dan is
die nietigheid en onuitvoerbaarheid beperkt tot die bepaling en heeft hetgeen verdere strekking.
Alle zodanige nietige of onuitvoerbare onderdelen van de overeenkomst of van de
Verkoopvoorwaarden zullen worden vervangen (of geacht worden te zijn vervangen) door
bepalingen, die noch nietig noch onuitvoerbaar zijn en die zo min mogelijk afwijken van de
nietige en/of onuitvoerbare bepalingen, in aanmerking nemende de bedoelingen van de
overeenkomst en van de Verkoopvoorwaarden en van de desbetreffende bepalingen.
2. LL is gerechtigd de Verkoopvoorwaarden te wijzigen. De Koper zal geacht worden
iedere wijziging te hebben geaccepteerd als de Koper geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt
tegen één of meerdere van de wijzigingen binnen vijf (5) werkdagen na kennisgeving door
LL van de wijzigingen op de website.
3. LL is niet aansprakelijk voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet
behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van
Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en LL, dan wel
tussen LL en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Koper en
LL is LL niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of
grove schuld van LL.
4. Deze Verkoopvoorwaarden worden door LL op verzoek van Koper kosteloos
toegezonden en zijn daarnaast via internet te raadplegen op onder andere www.lauralilly.nl.

Net Orders Checkout

Item Price Qty Total
Subtotal €0,00
Shipping
Total

Shipping Address

Shipping Methods